Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele budynków mieszkalnych, firmowych oraz użyteczności publicznej mają obowiązek przygotowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która spełnia wymagania określone w przepisach. Kto może sporządzić taki dokument? Jakie elementy powinny być w nim zawarte? Ile kosztuje? O tym poniżej.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

IBP jest dokumentem, który zawiera opracowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Znajdują się w nim wytyczne dotyczące organizacji, zagadnień technicznych, jak i porządkowych, które będą funkcjonowały przy użytkowaniu danego obiektu. W dokumencie określone są wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 o ochronie przeciwpożarowej budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych.

Kiedy wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

To dokument, który opracowuje się zarówno dla budynków, jak i dla ich części, które są oddzielnymi strefami pożarowymi przeznaczonymi do mieszkania, użyteczności publicznej, produkcji czy magazynowania. Instrukcja jest potrzebna również wtedy, gdy powierzchnia brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich oraz 1000 m3 dla pozostałych obiektów. Nie jest konieczne przygotowanie dokumentu, jeśli kubatura brutto budynku nie wynosi więcej niż 1000 m3, natomiast kubatura budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3.

Jakie elementy powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kto ją sporządza?

W instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymagane jest, aby znalazły się: warunki ochrony przeciwpożarowej, które są związane z przeznaczeniem danej nieruchomości, sposób użytkowania budynku, warunki techniczne obiektu, metody postępowania w przypadku pożaru, sposoby zabezpieczania niebezpiecznych prac, potrzebne urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice wraz z informacją o przeglądach technicznych i konserwacji. W dokumencie powinny być uwzględnione sposoby zapoznania się użytkowników z przepisami oraz instrukcją. Obowiązkiem utworzenia IBP są objęci właściciele obiektów, zarządcy i użytkownicy budynków. Osoba, która może przygotować dokumenty powinna posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, a w jej kwalifikacjach powinna znaleźć się informacja o szkoleniu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, dodatkowo musi mieć tytuł technika pożarnictwa lub ochrony inspektora ppoż. Jeśli właściciel danego obiektu posiada odpowiednie kwalifikacje, wtedy może samodzielnie sporządzić dokument.

Jaka jest cena instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Koszt przygotowania dokumentu jest zależny od powierzchni użytkowej budynku, brana jest pod uwagę liczba kondygnacji i jego przeznaczenie. Na podstawie tych danych firma sporządzająca IBP jest w stanie przygotować wycenę. Podczas korzystania z usługi warto poprosić firmę sporządzającą dokument o przedstawienie wzoru, jaki posiada w swojej ofercie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że IBP zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Jak często należy aktualizować dokument?

Koszt sporządzania nie jest jedynym, warto pamiętać o tym, że instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata. Aktualizację należy sporządzić również wtedy, gdy nastąpiła zmiana przeznaczenia obiektu lub procesu technologicznego.

Gdzie możesz zlecić sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego?

Jeśli potrzebujesz firmy, która sporządzi dla Ciebie IBP, skontaktuj się z: www.agm-konsulting.pl. W ramach świadczonej usługi otrzymasz: przyjazd inspektora, który na miejscu zbierze wszystkie niezbędne informacje oraz przygotuje dla Ciebie dokument.
IBP to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu zarówno kierownictwo, jak i pracownicy firmy będą sobie w stanie poradzić w sytuacji stanowiącej bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Back To Top